Тук можете да намерите информация за обявените публични продажби в
Районен съд Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20163420400626

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 23.10.2017 г. до 23.11.2017 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Борис Стоянов Владков от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:
1/6 ид. ч. от самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.3266.4.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-66 от 02.06.2008 г. на изп. директор на АГКК, находящ се в сграда с идентификатор 66425.501.3266.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.501.3266, находящ се в гр. Силистра, с административен адрес: ул. „Одеса” № 3 – група Б, етаж 0, гараж с пореден № 13 /тринадесет/, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: един, площ 22,02 кв.м. /двадесет и две цяло и две стотни/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 66425.501.3266.4.6 и 66425.501.3266.4.4; под обекта: няма; и над обекта: няма, ведно с правото на строеж за 22,02 кв.м. върху имота – частна общинска собственост
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 1500.00 лв

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
05.09.2017 г. /Грета Ялъмова/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20143420400586

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 06.10.2017 г. до 06.11.2017 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, принадлежащи на ЕТ „ИВАН ЖЕКОВ – 98” гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Зърнокомбайн „DEUTZ FAHR 5660 HTS”, с КТИ № СС 03083, с рама № 6128013779, двигател № 10740229, в комплект с ХЕДЕР ЗА БЯЛА ЖЪТВА 5.4 м, тип 1133, с КТИ № СС 02318 А, рама № 113304073, с КОЛЕСАР ЗА ХЕДЕР – 2212007502 и СЛАМОТРЪСИ – 5 бр.
Цената е 43 920.00 лева, без ДДС.

2. ТОРАЧКА „AMAZONE ZG – B 8200”, с КТИ № СС 02668 А, с рама № ZGB0008352 Цената е 14 808.00 лева, без ДДС.

3. ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ „ARCUSIN SF – 54.63”, с КТИ № СС 03382 А, с рама № 03157 – FU Цената е 17 232.00 лева, без ДДС.

4. СЕЯЛКА „СЬОНМЕЗЛЕР”, с КТИ № СС 02322 А, с рама № 10090064 Цената е 2 352.00 лева, без ДДС.

5. СЕЯЛКА „СЬОНМЕЗЛЕР”, с КТИ № СС 02323 А, с рама № 10090052, Цената е 2 352.00 лева, без ДДС.
Публичната продан е втора по ред.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................
23.08.2017 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп. дело № 20143420400676

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 18.09.2017 г. до 18.10.2017 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Стелиян Минков Стоянов от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/2 ид. част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. СРАЦИМИР, общ. СИЛИСТРА, ул. „Пета” № 29 /двадесет и девет/, обл. СИЛИСТРЕНСКА, с площ от 925 кв.м. /деветстотин двадесет и пет кв.м./, съставляващ имот с пл. № 334 /триста тридесет и четири/, за който е отреден парцел XI /единадесети/ от квартал 18 /осемнадесети/ по регулационния план на селото, одобрен със заповед № 1258 от 22.07.2009 г., заедно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, кухня и мазе, ГАРАЖ и СТОПАНСКИ СГРАДИ, при съседи: улица, Марин Желев, Христо Стоянов и Михаил Гаврилов
Началната цена, от която ще започне наддаването е 2 484.00 лв, без ДДС
Публичната продан е втора по ред.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
18.07.2017 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 273/2006 год.

Подписаната СТЕФКА НЕДЯЛКОВА, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 26.09.2017г. до 26.10.2017г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, находящ се в с.Нова Попита, общ. Ситово, обл. Силистра
и на осн. чл.487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:

ДВОРНО МЯСТО, с площ от 40/четиридесет/ кв.м. застроено, с право на собственост върху земята с площ от 40/четиридесет/ кв.м., представляващо прилежащ терен за който по плана на с.Нова Попина е отреден парцел № І-9707, 111 с пл.№ 9707, І-111, в кв.16 /шестнадесети/с площ от 1409 кв.м.при граници и съседи: улица, парцел І-111, по договор за покупко продажба, вписан в СВ с рег.№ 3351/23.07.2002 г.и по скица № 68/14.03.2013 г. по рег. план на с.Нова Попина при съседи Питранка Дим.Василева, Росица В.Йоргова и Георги В.Василев.
НАЧАЛНАТА ЦЕНА НА ИМОТА Е 735.00 лв., без ДДС

Публичната продан е първа по ред, след изготвяне на нова оценка.
Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи. На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
30.06.2017год. /Стефка Недялкова/

О Б Я В Л Е Н И Е - СПРЯНО ПРОИЗВОДСТВО
по изп. дело № 20163420400302

Подписаната Грета Ялъмова, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 18.08.2017 г. до 18.09.2017 г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Стелиян Стоянов Стойчев от гр. Силистра, и на осн. чл. 487 от ГПК

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следния НЕДВИЖИМ ИМОТ:

1/2 ид. част от НИВА, находяща се в землището на с. Професор Иширково, ЕКАТТЕ 58699, общ. Силистра, обл. Силистра, в местността „ДЮДЮКЛЮК”, с площ от 5.802 дка, III категория, съставляваща имот № 056095 по плана за земеразделяне, при граници: № 056096, № 056094, № 056054, № 056053, № 001167
ЦЕНАТА НА ИМОТА Е 3 915.00 лв, без ДДС

Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с наддавателното предложение в регистратурата на РС – гр. Силистра, през времетраенето на публичната продан. Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС - гр. Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:....................
08.06.2017 г. /Грета Ялъмова/

О Б Я В Л Е Н И Е
по изп.дело № 203/2015 год.

Подписаната СТЕФКА НЕДЯЛКОВА, държавен съдебен изпълнител при Силистренски районен съд, обявявам на интересуващите се, че от 15.08.2017г. до 15.09.2017г., до края на работното време на последния ден ще се проведе, в канцеларията ми в гр. Силистра, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи по реда на публичната продан на имот, находящи се в с. Калипетрово, ул.”Илинден” №35, ет.4, ап.12 и на осн. чл. 474, ал.5 , чл. 477, ал.3, чл. 482 във вр. с чл.487 от ГПК
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, следните ДВИЖИМИ ВЕЩИ:
1. 3/5 ид. части от ЛЕК АВТОМОБИЛ”АУДИ А4” с ДК№ СС 16 20 МС, светлосив металик, бензинов, първоначална регистрация на 25.01.1995 год., номер на рамата WAVZZZ8DZSA034970, двигател № ADR019187, седат В5, в добро общо състояние, в движение, с корозия по предните калници, запазена тапицерия,.
НАЧАЛНА ЦЕНА 504.00 лева без ДДС.
Публичната продан е втора по ред, след определяне на нова пазарна цена на движимата вещ.
Всички желаещи да оглеждат вещите, могат да сторят това всеки понеделник и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по горе.
Желаещите да купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и ако желаят да наддават. Задатъкът 10 % върху началната цена ф на продаваемия имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК, за правоучастие в проданта, се внася предварително в "Банка ДСК" ЕАД - Силистра IBAN BG 81 STSA 9300 3300 8011 56 BIC - STSABGSF – клон Силистра, ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-СИЛИСТРА, срещу вносна бележка, която следва да се представи от наддавача, в запечатан плик, заедно с надавателното предложение в регистратурата на Районен съд Силистра, през времетраенето на публичната продан.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени в началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на РС- гр.Силистра, в присъствие на явилите се наддавачи.На осн. Чл.492 ал.ІІ от ГПК всеки от явилите се наддавачи може да участва устно в търга с размера на един задатък.

гр. Силистра ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:............
02.06.2017год. /Стефка Недялкова/